Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

FP verbouw advies & begeleiding: de opdrachtnemer en gebruiker van de algemene voorwaarden. Opdrachtgever: de wederpartij van FP verbouw advies & begeleiding.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen FP verbouw advies & begeleiding en een opdrachtgever waarop FP verbouw advies & begeleiding deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met FP verbouw advies & begeleiding, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van FP verbouw advies & begeleiding zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is genoemd.
 2. De door FP verbouw advies & begeleiding gemaakte offertes zijn geldig gedurende 15 kalenderdagen, tenzij anders aangegeven. FP verbouw advies & begeleiding is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk wordt bevestigd.
 3. FP verbouw advies & begeleiding kan niet aan haar offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De in de offertes en aanbiedingen genoemde prijzen zijn exclusief btw tenzij anders is aangegeven.
 5. Wijzigingen en/of aanvullingen op de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst zijn slechts van kracht indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen.
 6. Andere afwijkingen in de opdracht dienen schriftelijk te worden overeengekomen.
 7. Een overeenkomst komt tot stand door hetzij schriftelijke opdrachtbevestiging van FP verbouw advies & begeleiding aan de opdrachtgever, dan wel op het moment dat de in lid 1 bedoelde termijn voor aanvaarding is verstreken en de opdrachtgever niet schriftelijk of per e-mail het gedane aanbod heeft afgewezen.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke bevestiging door FP verbouw advies & begeleiding van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
 2. FP verbouw advies & begeleiding zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft FP verbouw advies & begeleiding het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FP verbouw advies & begeleiding aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan FP verbouw advies & begeleiding worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan FP verbouw advies & begeleiding zijn verstrekt, heeft FP verbouw advies & begeleiding het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. FP verbouw advies & begeleiding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat FP verbouw advies & begeleiding is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan FP verbouw advies & begeleiding de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het project.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever FP verbouw advies & begeleiding derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. FP verbouw advies & begeleiding zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal FP verbouw advies & begeleiding de opdrachtgever hierover vooraf inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal FP verbouw advies & begeleiding daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal FP verbouw advies & begeleiding geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van FP verbouw advies & begeleiding op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

-indien na het sluiten van de overeenkomst aan FP verbouw advies & begeleiding ter kennis gekomen omstandigheden FP verbouw advies & begeleiding, goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

-indien FP verbouw advies & begeleiding de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

 1. In de genoemde gevallen is FP verbouw advies & begeleiding bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van FP verbouw advies & begeleiding schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 8. Intellectueel eigendom

 1. FP verbouw advies & begeleiding behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. FP verbouw advies & begeleiding heeft het recht de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 9. Overmacht

 1. FP verbouw advies & begeleiding is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, zolang de overmacht voortduurt.
 2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
 3. Indien FP verbouw advies & begeleiding bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 10. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaking van het bedrag op het vermelde bankrekeningnummer van FP verbouw advies & begeleiding, onder vermelding van het factuurnummer.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden, de wettelijke (handels)rente verschuldigd over het opeisbare bedrag tot het tijdstip van volledige betaling.
 3. Indien opdrachtgever in verzuim of in gebreke is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van FP verbouw advies & begeleiding en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens FP verbouw advies & begeleiding onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 11. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

 Artikel 12. Klachten en aansprakelijkheid

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan FP verbouw advies & begeleiding.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal FP verbouw advies & begeleiding de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal FP verbouw advies & begeleiding slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 4. De aansprakelijkheid van FP verbouw advies & begeleiding, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 5. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van FP verbouw advies & begeleiding beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. FP verbouw advies & begeleiding is in voorkomend geval alleen aansprakelijk voor directe schade. Voor indirecte schade is FP verbouw advies & begeleiding nimmer aansprakelijk, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van FP verbouw advies & begeleiding.

 

 Artikel 13. Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart FP verbouw advies & begeleiding voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan FP verbouw advies & begeleiding toerekenbaar is.

 

Artikel 14. Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief btw.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de overeengekomen uurtarieven van FP verbouw advies & begeleiding, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
 3. Eventuele kostenramingen zijn exclusief btw.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een kalendermaand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 5. Indien FP verbouw advies & begeleiding met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is FP verbouw advies & begeleiding niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. FP verbouw advies & begeleiding mag prijsstijgingen doorberekenen, indien FP verbouw advies & begeleiding kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.
 6. Overeengekomen uurtarieven gelden van 08.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden worden de uurtarieven als volgt verhoogd:

- van 18.00 tot 23.00 uur: 25%

- van 23.00 tot 08.00 uur: 50%

- op zaterdag geldt een extra toeslag van 25%

- op zon- en nationale feestdagen geldt een extra toeslag van 50%.

 1. Alle aanbiedingen zijn exclusief bijkomende kosten, zoals reiskosten, reprokosten, huur van materieel, e.d., tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de overeenkomst.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen FP verbouw advies & begeleiding en haar opdrachtgever en de daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten tussen FP verbouw advies & begeleiding en haar opdrachtgever, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de rechtbank te Den Haag. Niettemin heeft FP verbouw advies & begeleiding het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.