"Door de flexibiliteit sluit de dienstverlening van FP verbouw advies & begeleiding altijd perfect aan bij uw behoefte en uw project."

Dienstverlening FP verbouw advies & begeleiding

De dienstverlening van FP verbouw advies & begeleiding is globaal in te delen in een aantal categorieën. Deze categorieën zijn hieronder aangegeven en nader toegelicht. Deze categorieën liggen niet vast. Combinaties van categorieën en de taken die daaronder vallen zijn altijd mogelijk. Uitbreiding van de taken is in overleg ook altijd mogelijk. Door deze flexibiliteit sluit de dienstverlening van FP verbouw advies en begeleiding altijd perfect aan bij uw behoefte en uw project.

Eenmalig advies

Bijvoorbeeld een beoordeling van een aannemersofferte, advies bij onverwacht meerwerk, twijfels over kwaliteit, haalbaarheid van de planning of algehele second opinion.

Oriëntatie- & kennismakingsgesprek

Een verkennend gesprek om zonder verdere verplichtingen uw ideeën en wensen rondom een verbouwing of  uitbreiding met een deskundige te bespreken.

Vooronderzoek

Voordat de daadwerkelijke ontwerpwerkzaamheden kunnen beginnen is het van belang om te weten welke mogelijkheden er zijn. Hierbij valt te denken aan:

 • Toetsen van de wensen aan wet- en regelgeving
 • Toetsen aan vergunningsvoorwaarden (indien bekend)
 • Gegevens bestaande bouw (tekeningen, fundering etc.)
 • Beschouwing ondergrond (in geval van een uitbreiding) gelet op mogelijke fundering, grondwater, kabels & leidingen etc.
 • Invloed nabije bebouwing

Op deze manier komt u niet voor verrassingen te staan. 

Advisering

Op basis van de gegevens uit het vooronderzoek, aangevuld met de gegevens van de huidige situatie (bouwtekeningen reeds aanwezige bebouwing) wordt een verbouwplan uitgebracht met daarin onder andere:

 • De algehele haalbaarheid
 • Globale planning
 • Globale kostenraming
 • Risico’s
 • Overige aandachtspunten

Dit verbouwplan creëert een helder beeld voor u als klant over zaken als de planning, kosten en eventuele risico's. Dit plan geeft u de kans om onderdelen aan te passen / te optimaliseren mochten bijvoorbeeld de planning of kosten tegenvallen. Ik help u hier graag mee.

Voorbereidingsfase

 • Planvorming / plan van aanpak
 • Laten maken van berekeningen en tekeningen (door derden)
 • Opstellen detailplanning
 • Vergunningen inzichtelijk maken en aanvragen
 • Aanvragen, vergelijken en beoordelen offertes aannemers / onderaannemers / leveranciers.

Ondersteuning kan u in deze fase enorm helpen met de daadwerkelijke voorbereidingen / coördinatie van de verbouwing. In deze aanloopfase naar de daadwerkelijke uitvoering worden de tekeningen en berekeningen opgesteld. Uw wensen ideeën moeten hierin maximaal tot uiting komen, ik help u daarbij. Ook met het aanvragen en vergelijken van offertes heb ik jarenlange ervaring waardoor de kans op onverwacht meerwerk in een later stadium tot een minimum wordt beperkt. Dit zorgt voor een goed beheerst financieel proces waarbij u geen onnodige kosten maakt. 

Uitvoeringsfase

 • Budgetbewaking
 • Kwaliteitsborging
 • Planning bewaking
 • Beoordeling meer- minderwerk

Door de gedegen voorbereiding zal de uitvoeringsfase zo beheerst mogelijk verlopen. Ik kan u ondersteunen om te zorgen dat de afspraken met aannemers / leveranciers worden nagekomen, er kwalitatief werk wordt geleverd, de financiële afspraken worden nagekomen en alle overige hulp welke u wenst in deze fase.